&nsbp;

Mooi triathlon verhaal deel 1

Een prachtig snelle bandenwissel van Marco Douma en Kerst Beuckens heeft de dag van Gertjan Hulzinga gered! Hij stuurde ons deze email:

Wat in prachtige sportmiddei ha ik ofrune sneon hant! Tige tank foar de organisaasje, erg knap wat jim opsetten ha. Fansels ek tank oan de rest fan it organisaasjekommitee. De twa mannen dy’t it parc fermee yn e gaten halden ha, ha myn dei redden. Bliekbar kryg ik spontaan in lekke ban wylst ik oan it swimmen wie. Sy ha de binnenban ferfongen sadat ik sunder it te witten op e fyts stappe koe. Echt geweldig! Wolst de mannen der nochris foar betanke?!

Ik hoop takem jier wer op de triathlon fan wommels.

Gr Gertjan

Delen